REGULAMIN  BIBLIOTEKI  ZSSO w Gdyni
 1. Z biblioteki mogą    korzystać   wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i atmosfera pracy.
 3. W bibliotece korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism       (materiałów nie można wynosić poza bibliotekę).
 4. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki   na okres dwóch tygodni.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może uzyskać  prolongatę na dalsze czternaście dni.
 6. Książki zaliczane do lektur należy zwracać w terminie siedmiu dni (można uzyskać prolongatę na dalsze siedem dni).
 7. Książki zagubione lub zniszczone należy odkupić   lub wpłacić ich aktualną wartość.
 8. Za przetrzymywanie książki powyżej miesiąca zastosowana zostanie kara pieniężna  - 1 zł., za każdy następny tydzień – 0,50 zł.
 9. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego należy obowiązkowo zwrócić wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 10. Czytelnik, niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki szkolnej.

Regulamin wypożyczania i udostępniania  podręczników dotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
 3. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w  terminie    wyznaczonym przez bibliotekę.
 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający  powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika – rodzic zobowiązany jest do jego odkupienia.
 7. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
 8. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 9. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.
 10. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki.
 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 12. Wypożyczający (rodzice/opiekunowie) podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 13. Oświadczenia przechowywane są w bibliotece szkolnej.
 14. W przypadku, jeśli rodzic nie podpisze oświadczenia, dziecko będzie mogło korzystać z podręcznika tylko w szkole. Nie będzie mogło korzystać z podręcznika w domu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.
Back to top